Regulamin

Wynajmujący – LEW INVEST Sp. z O.O. Adres siedziby ulica Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna Nip 663-18-79-660, REGON 385183373, KRS 0000821830 –

Najemca/ Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego w celach wypoczynkowych lub turystycznych, będącego w dyspozycji LEW INVEST
Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.lewinvest.pl lub www.apartamentywroclawska.pl , który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.
Rezerwacja – zbiór informacji zawierających podstawowe dane osobowe termin oraz lokalizację dotyczące pobytu klienta w apartamencie będącego w dyspozycji Lew Invest

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego umeblowanych i wyposażonych apartamentów położonych w Krakowie, Zakopanem i będących w dyspozycji Lew Invest sp. z o.o..
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.
3. Czas trwania najmu liczony jest w dobach. Przedmiotem wynajmu są w każdym przypadku całe apartamenty z przeznaczeniem na określoną liczbę osób. Wynajem apartamentów ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemców.
4. Zawierając umowę najmu z Lew Invest sp. z o.o., Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133/1997 pozycja 833[O21]

§ 2 Rezerwacja

1. Rezerwacja może zostać dokonana przez system teleinformatyczny dostępny na stronie www.lewinvest.pl lub www.aparatamentywroclawska.pl , za pośrednictwem adresu e-mail wynajem@lewinvest.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym w zakładce kontakt na ww. stronach internetowych.
2. Wykaz Apartamentów dostępnych do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronach internetowych www.lewinvest.pl lub www.aparatamentywroclawska.pl
3. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie, w którym znajdują się podstawowe informacje o dokonanej rezerwacji.
4. Rezerwacje składane droga telefoniczną są równoznaczne z akceptacją regulaminu i zawiązaniem umowy wynajmu krótkoterminowego
5. Minimalny okres rezerwacji wynosi 1 dobę, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
6. Rezerwacja może zostać anulowana przez klienta lub wynajmującego na zasadach określonych w regulaminie w paragrafie 4

§ 3 Opłaty

1. Przedmiotem najmu są w każdym przypadku całe Apartamenty. Czas trwania Najmu liczony jest w dobach. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Wysokość opłaty za wynajęcie Apartamentu (wraz z kosztami dodatkowymi, jeśli takie występują) jest wyszczególniona w ofercie znajdującej się na stronach internetowych oraz jest podawana w potwierdzeniu rezerwacji wysyłanym na adres e-mail wskazany przez klienta, dotyczy to również rezerwacji dokonywanych drogą telefoniczną.

3. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.

4. Opłata za wynajęcie Apartamentu zawiera koszty przygotowania Apartamentu oraz opłatę za pobyt liczby osób wskazanej w rezerwacji. Do opłaty za wynajęcie Apartamentu mogą zostać doliczone koszty dodatkowe tj. opłaty, kaucje lub opłaty za usługi dodatkowe. Opłaty dodatkowe są wyszczególnione w formularzu rezerwacji i umowie najmu

5. Opłata za wynajęcie apartamentu jest pobierana w sposób wybrany podczas rezerwacji.

6. Opłata może zostać dokonana za pośrednictwem płatności internetowych, tradycyjnym przelewem bankowym lub gotówką w biurze obsługi rezerwacji znajdującym się w Krakowie ulica Wrocławska 53B.

7. W przypadku rezerwacji telefonicznej na wskazany przez klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie wraz z numerem konta, na które należy wpłacić wskazaną kwotę. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko zamawiającego. Wskazaną kwotę należy wpłacić w terminie 24 godzin, a potwierdzenie płatności przesłać na adres e-mail wynajem@lewinvest.pl. Rezerwacja zostanie anulowana po 48, jeżeli wskazana kwota nie wpłynie na wskazany rachunek bankowy, a klient nie przesłał potwierdzenia transakcji.

8. Płatności można dokonywać:

Na rachunek bankowy …………………………..
Za pośrednictwem płatności internetowych
Gotówką w biurze obsługi rezerwacji na ulicy Wrocławskiej 53B w Krakowie

§ 4- Zmiana lub anulowanie rezerwacji

1. Rezerwacja może zostać zmieniona lub anulowana zarówno przez Klienta jaki i Wynajmującego.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

1. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania rezerwacji w terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego była dokonana płatność w terminie 3 dni od momentu anulowania rezerwacji.
2. W celu zmiany lub anulowania rezerwacji klient powinien skontaktować się z obsługa rezerwacji pod adresem wynajem@lewinvest.pl lub pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej www.lewinvest.pl , www.aparatamentywroclawska.pl w zakładce „kontakt”:
3. Zamiana może dotyczyć terminu rezerwacji, lokalizacji lub apartamentu, pod warunkiem, że w nowym terminie są wolne apartamenty.

4. Jeśli zmiana lub anulowanie rezerwacji jest dokonywana w terminie krótszym niż 14 dni od planowanego przyjazdu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania części opłaty w wysokości opłaty za jedną dobę.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Lew Invest

1. Zmiana rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa wyłącznie w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia przez Wynajmującego.
Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody lub inne awarie uniemożliwiające realizację postanowień umowy.
W takim przypadku Wynajmujący ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin i/lub apartament. Wynajmujący może również odstąpić od umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
2. W sytuacjach wyjątkowych np. zdarzenia losowe lub awarie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia innego apartamentu o zbliżonych parametrach do zarezerwowanego lokalu (powierzchnia, standard) W przypadku braku zgody Klienta na zaproponowany Apartament, klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji lub odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów związanych z obsługą rezerwacji.

Odstąpienie od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy najmu bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83. Z ustawy tej wynika, że prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet nie ma zastosowania do usług w zakresie zakwaterowania
3. Jeśli klient korzysta z prawa do odstąpienia od umowy w trakcie pobytu jest zobowiązany do pokrycia kosztów całej rezerwacji. Jeśli odstąpienie od umowy następuje w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem jest zobowiązany do pokrycia kosztów pobytu wynoszących wysokości opłaty za 1 dobę pobytu.
Jeśli odstąpienie od umowy następuje w terminie dłuższym niż 14 dni, rezygnacja jest bezpłatna.
4. Odstąpienie od umowy należy zgłosić na podany numer telefonu (zakładka kontakt strona www.lewinvest.pl lub www.aparatmentywrocławska.pl) potwierdzenie rezygnacji zostanie przesłane na podany podczas rezerwacji adres e-mail.

§ 6 Pobyt w Apartamencie

1. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się pierwszego dnia zarezerwowanego terminu. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
2. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia wynajmującemu ich czasowego zameldowania w Apartamencie.
3. Zakwaterowanie i odbiór klucza do apartamentu odbywa się w obecności przedstawiciela wynajmującego. Odbiór kluczy możliwy jest w biurze na ulicy Wrocławskie 53B lub w przypadku Apartamentów zlokalizowanych w innym miejscu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu godziny przyjazdu. Jeśli przyjazd klienta planowany jest w innych godzinach niż 14:00 22:00 każdorazowo należy zgłosić to obsłudze rezerwacji pod adresem e-miał wynajem@lewinvest.pl lub telefonicznie

4. Zakwaterowanie następuje na podstawie dowodu osobistego lub paszportu Klient ma obowiązek podpisania umowy najmu w dniu przyjazdu lub w następnym dniu, jeśli przyjazd był w godzinach poza standardowymi godzinami pracy biura obsługi rezerwacji lub w lokalizacji innej niż ul. Wrocławska

5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość niewydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie i stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

6. Wykwaterowanie następuje w biurze obsługi rezerwacji lub apartamencie w dniu opuszczenia apartamentu przez Gościa w obecności przedstawiciela wynajmującego.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Najemca powinien zgłosić przedstawicielowi do godziny 17.00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu. Przedłużenia pobytu uwzględnione zostaną w miarę posiadanych możliwości.

8. W przypadku niepojawienia się Klienta w dniu rozpoczęcia rezerwacji bez wcześniejszego zgłoszenia Wynajmujący ma prawo do zakończenia rezerwacji i obciążając klienta całością lub częścią opłaty za pobyt.

9. Na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych w apartamencie Wynajmujący ma prawo pobrać od klienta kaucję w wysokości 300 zł w dniu podpisania umowy. Kaucja może zostać uiszczona gotówką lub karta płatniczą. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega całkowitemu zwrotowi w chwili zakończenia pobytu. Wynajmujący ma prawo do sprawdzenia stanu apartamentu w ciągu 3 dni od zakończenia rezerwacji. Zwrot kaucji następuje poprzez zwolnienie blokady na karcie płatniczej (w przypadku płatności bezgotówkowej) lub przelewem bankowym na wskazany rachunek konta (w przypadku płatności gotówkowej).
10. Zakończenie umowy następuje w ostatnim dniu wskazanym na rezerwacji, do godziny 11:00. Wynajmujący w szczególnych przypadkach umożliwia późniejsze wymeldowanie z apartamentu, jeżeli zajmowany apartament nie jest zarezerwowany przez innego klienta. Późniejsze wymeldowanie jest możliwe tylko poprzez zgłoszenie w biurze obsługi rezerwacji lub pod numerem telefonu dedykowanym do obsługi rezerwacji.
11. Zwrot kluczy do apartamentu odbywa się w biurze obsługi rezerwacji lub osobie zarządzającej apartamentem (w przypadku pobytu w lokalizacji innej niż ul Wrocławska w Krakowie)
12. W przypadku nieopuszczenia apartamentu w wyznaczonej godzinie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za kolejna dobę pobytu.
13. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

§7 Zasady korzystania z Apartamentu

1. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji.
2. Najemca zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Przestrzeganiem ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu.
3. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem
4. W chwili opuszczania Apartamentu Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć lokal w szczególności dokładnie zamykając okna i drzwi wejściowe.
5. W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 07:00
6. W apartamencie jest całkowity zakaz palenia. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu Klient zostanie obciążony opłatą za pranie zasłon firan i narzut w wysokości 500 zł
7. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.
8. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.
9. Wynajmujący w dniu przekazania apartamentu wyda Najemcy klucze. W przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia Wynajmujący za dodatkową odpłatnością wyda dodatkowy komplet kluczy. Najemca nie może wymieniać zamków ani samodzielnie dorabiać kluczy do apartamentu.
10. Najemca może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do Wynajmującego ze stosownym wnioskiem.
11. Najemca nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie
12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Klientów Apartamencie, które są związane z pracami budowlanymi, wykończeniowymi, prowadzonymi na terenie obiektu lub w jego bezpośredniej okolicy, oraz przerwami w dostawie mediów (m.in. prądu, wody, c.o.),
13. W trakcie pobytu wynajmujący ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące pobytu, awarii lub niezgodności z zamówiona rezerwacją pod numer telefonu wskazany na stronie internetowej w zakładce kontakt lub numer podany w dniu zameldowania do apartamentu.

§ 8 Naruszenia regulaminu

1. W przypadku naruszenia zasad określonych w paragrafie § 6 i § 7 Lew Invest ma prawo do zatrzymania środków wpłaconych na poczet kaucji, w szczególności dotyczy to pobytu dodatkowej osoby nie zgłoszonej podczas rezerwacji apartamentu lub doprowadzenie apartamentu do stanu przekazanego wynajmującemu w chwili zameldowania.
2. W przypadku dewastacji apartamentu, organizacji imprezy lub naruszenia zasad bezpieczeństwa wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania natychmiastowego opuszczenia apartamentu przez Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi.

§ 9 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej warunków pobytu, standardów obsługi, innych czynników, na które Wynajmujący ma istotny wpływ. Dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji, jest możliwe w ramach stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres dostępny na stronie internetowej www.lewinvest.pl lub www.aparatamentywroclawska.pl . Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: numer rezerwacji, opis sytuacji podlegającej reklamacji, a także określenie wysokości i formy rekompensaty, o którą ubiega się Klient.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie do 30 dni od jej otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji klientowi przysługuje prawo do odwołania